Ułatwienia dla małych firm

Koniec z kosztownymi sprawozdaniami finansowymi dla małych firm – parlament przyjął odpowiednie przepisy.

Korzyści dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z nowego procesu kontroli ich sprawozdań finansowych będą ogromne. Firmy te i osoby samozatrudnione będą teraz miały tylko przegląd swoich sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską, zamiast pełnego procesu audytu, który obecnie obowiązuje, poprzez składanie zbadanych sprawozdań finansowych.

Aby uczestniczyć w nowej instytucji audytowej, beneficjenci muszą mieć obroty do 200 tys. EUR (w tym odsetki, dywidendy i czynsze). Powinny również posiadać bilans w wysokości 500 tys. euro (obejmuje wszystkie aktywa osób prawnych, z wyłączeniem pożyczek i zobowiązań).

Według danych Departamentu Podatkowego szacuje się, że 36863 firmy, czyli 42,6% całości, spełnia kryteria obrotów i bilansu ustalone przez Parlament. Obecnie stosowana kontrola została uznana za niezrównoważoną, ponieważ proces kontroli jest taki sam, niezależnie od wielkości firm. Oznacza to, że wszystkie firmy przeprowadzają audyty finansowe poprzez przedłożenie zbadanych rachunków finansowych.

Ustawodawstwo, które ma zostać wkrótce opublikowane w Dzienniku Urzędowym Republiki, ustala limity obrotów netto i sumy bilansowej spółek, których sprawozdania finansowe mogą podlegać uproszczonej procedurze kontroli, muszą wynosić odpowiednio 200 tys. euro i 500 tys. euro przez co najmniej dwa kolejne lata.

Ustawa wyklucza spółki, które podlegają regulacji i nadzorowi Banku Centralnego, Inspektora Ubezpieczeń oraz Greckiej Komisji Rynku Kapitałowego, a także spółki, które nabywają lub posiadają specjalne udziały w spółkach podlegających nadzorowi.

Dochód netto obejmuje czynsz, odsetki, dywidendy i dochód operacyjny.

W przypadku, gdy do raportu rocznego składanego przez firmę Kontrolerowi Spółek dołączone są przedłożone do wglądu sprawozdania finansowe, Kontroler Spółek zarejestruje raport roczny bez sprawdzania, czy obroty netto i suma bilansowa firma przekracza ww. limity.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2023 roku  i będzie miała zastosowanie do sprawozdań finansowych, które są wymagane 31 grudnia 2022 r.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading