Zmiana zasad wynagradzania pracowników

Opublikowano przepisy w sprawie sposobu wypłaty wynagrodzeń

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie na wybrany przez pracownika rachunek bankowy lub płatniczy lub czekiem bankowym wystawionym na nazwisko pracownika.

W przypadku osób, wobec które nie posiadają jeszcze rachunku bankowego pracodawca może wypłacać wynagrodzenie w gotówce albo w banknotach lub bilonie, przez okres nieprzekraczający czterech miesięcy od dnia zatrudnienia.

W przypadku osób, u których z jakiegokolwiek powodu wniosek o otwarcie rachunku płatniczego zostanie odrzucony, pracodawca może nadal wypłacać wynagrodzenie w gotówce o ile dostarczy stosowne zaświadczenie od instytucji kredytowej, która odrzuciła wniosek pracownika o otwarcie rachunku płatniczego.

Wynagrodzenie może być wypłacane w gotówce pod warunkiem że pracodawca wypłaca wynagrodzenie w okresach tygodniowych i zawarł z pracownikiem układ zbiorowy pracy lub inną pisemną umowę, która przewiduje, że wynagrodzenie może być wypłacane co tydzień.

W nowych przepisach jednoznacznie opisano także obowiązek pracodawcy dotyczący wystawiania payslip’ów (odcinków wypłat).

Pracodawca ma obowiązek:

 • wystawić zestawienie wynagrodzeń,
 • przekazać pracownikowi kopię zestawienia w formie papierowej lub elektronicznej, w ciągu pięciu dni roboczych od daty wypłaty wynagrodzenia,
 • prowadzić ewidencję zestawień

Minimalne informacje zawarte w tygodniowym lub miesięcznym zestawieniu wypłaty wynagrodzenia, które pracodawca przekazuje pracownikowi w formie drukowanej lub elektronicznej i dla których zachowuje dowód wysłania lub odbioru przez pracownika:

 • Dane identyfikacyjne pracodawcy i pracownika, takie jak: imię i nazwisko, adres, dowód osobisty, numer ubezpieczenia społecznego lub numer rejestracyjny pracodawcy.
 • Data płatności.
 • Okres objęty płatnością.
 • Szczegóły płatności w następujący sposób:
  • wynagrodzenie podstawowe w odniesieniu do liczby godzin pracy w tygodniu
  • wynagrodzenie za nadgodziny w odniesieniu do liczby godzin nadliczbowych i sposobu obliczania wynagrodzenia za nadgodziny,
  • wszelkie inne płatności.
 • Składki pracownicze:
  • Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
  • Ogólny System Opieki Zdrowotnej
  • inne składki, które mogą być przewidziane przez prawo lub regulacje, pisemną umowę lub układ zbiorowy.
 • Składki pracodawcy na:
  • Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
  • Fundusz Spójności Społecznej,
  • Fundusz Nadwyżek Kadrowych,
  • Fundusz Rozwoju Zasobów Ludzkich,
  • Powszechny System Opieki Zdrowotnej;

Na odcinkach wypłat powinny znaleźć się także (jeżeli dotyczą):

 • Automatyczna indeksacja cen (CoLA)
 • prowizja
 • 13. pensja
 • 14 pensja
 • koszty podróży
 • składki na Centralny Fundusz Urlopowy
 • składki pracodawcy i/lub pracownika na Fundusz Zapomogowy.

Miejmy nadzieję, że skończy się samowolka niektórych właścicieli firm.

Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownicy będą mogli udowodnić fakt przepracowania określonego okresu czasu w konkretnych firmach.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading