fbpx

Wypadki w pracy – co, jak i gdzie

„Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (powiadamianie o wypadkach i niebezpiecznych zdarzeniach) z 2007 i 2017 r.

Zgodnie z rozporządzeniami termin wypadek dotyczy:

 • pracownika lub osobę prowadzącą działalność na własny rachunek w trakcie swojego zatrudnienia lub podczas podróży między domem a miejscem pracy
 • osoba, która nie jest w pracy w czasie wypadku, pod warunkiem że wypadek jest wynikiem działań lub zaniechań związanych z pracą.

Za wypadek podlegający obowiązkowi zgłoszenia uznaje się:

 • gdy dotyczy pracownika lub osoby prowadzącej działalność na własny rachunek, powodując utratę życia lub uniemożliwiając mu wykonywanie normalnej pracy, w w której jest zatrudniony przez więcej niż trzy kolejne dni kalendarzowe, z wyłączeniem dnia wypadku,
 • gdy dotyczy to osoby nieobecnej w pracy, powodujący utratę życia.

Za wypadki w pracy nie uważa się:

 • wypadki wynikające z działań umyślnych lub samookaleczeń
 • wypadki o przyczynach patologicznych (np. zawały serca)
 • wypadki bez ofiar śmiertelnych poborowych, rezerwistów i strażników domowych podczas działań Sił Zbrojnych
 • wszystkie wypadki występujące u:
  • osób zatrudnione na statkach i statkach powietrznych
  • osób poza pracą podczas zajęć sportowych
  • osób poza pracą (pacjenci) podczas czynności medycznych
  • osób poza pracą podczas zajęć rozrywkowych lub rekreacyjnych

Za zgłoszenie wypadku odpowiedzialny jest:

 • jeśli wypadek dotyczy pracownika, jego pracodawca
 • gdy wypadek dotyczy osoby prowadzącej działalność na własny rachunek,
  • osoba która uległa wypadkowi, jeśli nie spowodował on śmierci,
  • krewni, gdy jest to wypadek śmiertelny
 • gdy wypadek dotyczy osoby niebędącej ofiarą śmiertelną w pracy, osoba, która sprawuje kontrolę nad miejscem pracy, w którym wydarzył się wypadek, lub osoba wykonująca czynności w tym miejscu.

Osoba odpowiedzialna za zgłoszenie wypadku powinna niezwłocznie powiadomić właściwy Okręgowy Urząd Pracy, w najszybszy możliwy sposób, np. telefonicznie, faksem lub e-mailem, aby umożliwić zbadanie sprawy przed modyfikacją miejsca wypadku. Następnie, w ciągu 15 dni od daty wypadku, wypadek należy zgłosić pisemnie w następujący sposób:

 • wraz z wypełnieniem i przedłożeniem formularza zawiadomienia o wypadku, który stanowi część wspólnego formularza „Roszczenie o odszkodowanie z tytułu wypadku / Wypadku”. Formularz należy złożyć w Okręgowej Inspekcji Pracy Okręgu, w którym nastąpił wypadek, bezpośrednio lub za pośrednictwem właściwego Powiatowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Formularz wspólny jest dostępny w Okręgowych Inspekcjach Pracy i Powiatowych Zakładach Ubezpieczeń Społecznych,
 • po wypełnieniu i złożeniu zgłoszenia wypadku TEE-A-1 / DLI-A-1 do Okręgowego Urzędu Pracy Urzędu Dzielnicowego, w której wydarzył się wypadek. Formularz dostępny jest w Okręgowych Inspekcjach Pracy oraz na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Inspekcji Pracy,
  Jeżeli formularz zawiadomienia o wypadku dotrze do właściwego Okręgowego Urzędu Inspekcji, z opóźnieniem dłuższym niż 15 dni po wypadku, osoba odpowiedzialna może otrzymać pisemne ostrzeżenie, jeżeli pierwszy raz mimowolnie naruszył przepisy lub ścigany.

  Poszkodowany lub inna osoba poszkodowana może zażądać samodzielnie lub za pośrednictwem swojego przedstawiciela kopi protokołu z dochodzenia, jeżeli taki raport został sporządzony, wysyłając pisemną prośbę do właściwego Okręgowego Urzędu Inspekcji Pracy pod warunkiem wniesienia odpowiednich opłat. Gdy poszkodowany lub inna osoba pozywa jakąkolwiek osobę o odszkodowanie, może żądać na drodze sądowej przedstawienia informacji zebranych przez Inspektora w toku dochodzenia w sprawie wypadku.


źródło: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/7E426D0015481B0BC2257DDD0028FB9B?OpenDocument


Zostaw swój komentarz:

Więcej w tym temacie:


error: UWAGA: Zakaz kopiowania!