Renty rodzinne

Renta wdowia wypłacana jest wdowie oraz, pod pewnymi warunkami, wdowcowi po osobie, która w chwili śmierci spełniała odpowiednie warunki ubezpieczenia. Warunki ubezpieczenia uprawniające do otrzymania renty wdowiej są następujące:

  • dla wnioskodawców, których współmałżonek zmarł po osiągnięciu wieku emerytalnego, warunki są takie same, jak w przypadku emerytury;
  • dla wnioskodawców, których współmałżonek zmarł przed osiągnięciem wieku emerytalnego, warunki są takie same jak pierwszy (1) i drugi (2) warunek w przypadku renty inwalidzkiej;
  • w przypadku wnioskodawców, których współmałżonek zmarł w wyniku wypadku, wdowa jest uprawniona do renty, jeżeli warunki ubezpieczenia wymagane do uzyskania zasiłku pogrzebowego są spełnione.

Tak jak w przypadku emerytury, renta wdowia składa się z renty podstawowej i renty uzupełniającej. Podstawowa tygodniowa renta wynosi 60% tygodniowej wartości rocznej średniej punktów ubezpieczeniowych w przypadku opłaconego i zrównoważonego ubezpieczenia podstawowego i jest zwiększana do 80%, 90% i 100% w przypadku odpowiednio jednej, dwóch i trzech osób pozostających na utrzymaniu. Renta uzupełniająca w przypadku wdowy, której małżonek nie otrzymywał emerytury, wynosi 60% uzupełniającej renty inwalidzkiej, do której zmarły miałby prawo w chwili śmierci, gdyby tego dnia był uznany za inwalidę, zaś w przypadku wdowy, której małżonek otrzymywał emeryturę, stanowi 60% emerytury uzupełniającej wypłacanej zmarłemu. Świadczenie jednorazowe jest wypłacane wdowie, jeżeli warunki ubezpieczenia nie są spełnione. W przypadku, gdy zmarły współmałżonek nie osiągnął wieku emerytalnego, świadczenie jednorazowe jest wypłacane, jeżeli zmarły opłacił ubezpieczenie podstawowe w wysokości 156-krotności kwoty tygodniowego podstawowego wynagrodzenia podlegającego obowiązkowi składkowemu (co najmniej trzy punkty ubezpieczeniowe). W przypadku, gdy zmarły współmałżonek otrzymywał emeryturę lub otrzymałby ją, gdyby złożył stosowny wniosek, warunek ubezpieczenia jest taki sam, jak w przypadku jednorazowego świadczenia z tytułu starości. Świadczenie to stanowi 15% całkowitej wartości punktów ubezpieczeniowych w przypadku opłaconego i zrównoważonego ubezpieczenia podstawowego oraz 9% wartości punktów ubezpieczeniowych w przypadku ubezpieczenia uzupełniającego. W razie ponownego zamążpójścia wdowa ma prawo do świadczenia jednorazowego równego rocznej rencie, bez żadnego zwiększenia na osoby pozostające na jej utrzymaniu. Maksymalna stawka podstawowej renty wdowiej wynosi 100% ubezpieczenia podstawowego w przypadku wniosku, w którym wskazano trzy osoby pozostające na utrzymaniu. Nie istnieje ustawowa maksymalna renta uzupełniająca.

Renta sieroca wypłacana jest osobie małoletniej:

  1. której obydwoje rodzice zmarli lub której rodzice byli w separacji, a zmarło to z rodziców, które sprawowało opiekę nad dzieckiem. Jedno z rodziców musiało być ubezpieczone;
  2. której jedno z rodziców zmarło, a pozostałe przy życiu drugie z rodziców nie ma prawa do renty wdowiej;
  3. której jedno z rodziców, będące wdowcem/wdową i otrzymujące rentę wdowią, zawarło ponowny związek małżeński.

W ostatnich dwóch przypadkach zmarły rodzic musiał spełniać warunki ubezpieczenia uprawniające do otrzymania renty wdowiej.

W przypadku (1) powyżej renta sieroca składa się ze świadczenia podstawowego oraz świadczenia uzupełniającego:

  • tygodniowa podstawowa renta sieroca stanowi 40% tygodniowej kwoty podstawowego wynagrodzenia podlegającego obowiązkowi składkowemu na każdą z sierot;
  • tygodniowa renta uzupełniająca stanowi 50% uzupełniającej renty wdowiej, jaka była lub byłaby wypłacana w przypadku jednej sieroty oraz 100% w przypadku dwóch lub więcej sierot.

W przypadkach (2) i (3) powyżej tygodniowa renta sieroca stanowi 20% tygodniowego podstawowego wynagrodzenia podlegającego obowiązkowi składkowemu na każdą z sierot i jest wypłacana maksymalnie na trzy sieroty. Renta sieroca wypłacana jest do wieku 15 lat lub do wieku 23 lat, jeśli chodzi o dziewczynę, która kontynuuje naukę w pełnym wymiarze godzin oraz do 25 lat, jeśli chodzi o chłopca, który kontynuuje naukę w pełnym wymiarze godzin lub odbywa służbę wojskową. Żaden limit wiekowy nie jest stosowany wobec sierot niezdolnych w sposób trwały do samodzielnego utrzymania. Świadczenie jednorazowe do wysokości rocznej renty wypłacane jest sierocie, która przed ukończeniem 17. roku życia utraciła prawo do świadczeń z powodu innego niż jej śmierć. W przypadku sierot, które utraciły jedno z rodziców, renta podstawowa wynosi 34,18 EUR tygodniowo na każde dziecko (maksymalnie troje). W przypadku sierot, które straciły oboje rodziców, renta podstawowa stanowiąca 40% podstawowego wynagrodzenia podlegającego obowiązkowi składkowemu wynosi 68,35 EUR tygodniowo na każdą sierotę. Renta uzupełniająca na więcej niż dwie sieroty nie może przekroczyć kwoty uzupełniającej renty wdowiej.

Aby otrzymać rentę wdowią lub sierocą należy złożyć odpowiednie dokumenty w ciągu trzech miesięcy od momentu powstania zobowiązania.

Opracowano na podstawie danych Komisji Europejskiej

Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading