Podatkowy bałagan

Gdyby Cypr odzyskał zaległe podatki byłby naprawdę bogatym krajem

Z opublikowanego raportu wynika, że ​​państwu winna jest aż 2,5 miliarda euro podatków, z czego 1,1 miliarda euro uważa się za wątpliwe, czy uda się je odzyskać. Ustalenia te znalazły się w raporcie specjalnym Urzędu Kontroli dotyczącym Departamentu Skarbowego za rok podatkowy 2022.

Stwierdzono, że Departament Podatkowy pod wieloma względami jest niedbały w zakresie poboru podatków i często nie wykorzystuje dostępnych mu narzędzi, aby zmusić maruderów do płacenia – np. poprzez obciążanie nieruchomości.

Ponadto departament prowadzi 14 500 spraw dotyczących zaskarżonych podatków na kwotę 683 mln euro. Do czasu rozstrzygnięcia tych odwołań podatki nie są uznawane za należne w księgach.

Jak wynika z analizy departament nie jest także w stanie śledzić przypadków niezłożenia deklaracji podatku dochodowego przez osoby fizyczne i firmy. Ponadto nie podejmuje „odpowiednich kroków” w celu wyśledzenia podatników, którzy nie deklarują żadnych dochodów lub deklarują jedynie ich część – co skutkuje znaczną utratą dochodów podatkowych państwa.

Podobnie organy podatkowe nie monitorują odpowiednio spółek, które od kilku lat wykazują straty podatkowe, a które straty podatkowe przenoszą na spółki powiązane w ramach tej samej grupy.

W innym przypadku departament wydał opinię dotyczącą pewnej spółki, która zdaniem audytora generalnego naruszyła obowiązujące prawo. W opinii nie istniały żadne ograniczenia w zakresie oprocentowania pożyczek związanych z nabyciem udziałów w spółkach niesamodzielnych.

Co więcej, wydaje się, że departament nie zbadał ani nie wziął pod uwagę zastrzeżeń wewnętrznych audytorów , którzy mieli wątpliwości co do prawidłowości przychodów wykazywanych przez spółki.

W jednym z takich przypadków firma audytorska odmówiła podpisania sprawozdań finansowych spółki za lata 2013-2020, umieszczając na dokumencie klauzulę o wyłączeniu odpowiedzialności. Jednakże urząd skarbowy pominął to później przy obliczaniu należnych podatków.

Istnieje także ogromna rozbieżność pomiędzy liczbą podmiotów prawnych zarejestrowanych w Rejestrze Spółek a liczbą spółek zarejestrowanych w bazie danych organów podatkowych dotyczącej podatków bezpośrednich.

Przypomnijmy, że Audytor Generalny to odpowiednik polskiej Najwyższej Izby Kontroli.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading