Opieka socjalna na Cyprze

Opieka medyczna na Cyprze jest bezpośrednio powiązana z dochodem:

 • bezpłatna opieka medyczna obejmuje osoby samotne, których roczny dochód nie przekracza 15 377,41€ oraz rodzinom, których roczny dochód nie przekracza kwoty 30754,82€ plus 1708,60€ na każde dziecko na utrzymaniu rodziców.
 • opieka medyczna na obniżonych stawkach jest zapewniana osobom samotnym, których roczny dochód mieści się w przedziale 15 377,42 do 20 503,22€ oraz rodzinom, których roczny dochód mieści się w przedziale od 30 754,83 do 37589,23€ plus 1 708,60€ na każde dziecko na utrzymaniu rodziców.
 • wszystkie inne osoby mogą korzystać z państwowych usług medycznych odpłatnie, koszt drogich zabiegów szpitalnych może zostać obniżony po uwzględnieniu poziomu dochodów pacjenta.

Zasiłek chorobowy wypłacany jest pracownikom oraz osobom prowadzącym działalność w wieku od 16 do 63 lat. Aby otrzymać zasiłek musisz:

  • być objęty ubezpieczeniem przez co najmniej 26 tygodni i do dnia wystąpienia niezdolności do pracy opłacić składki na ubezpieczenie podstawowe w wysokości co najmniej 26-krotności kwoty tygodniowego podstawowego wynagrodzenia podlegającego obowiązkowi składkowemu
  • mieć rzeczywiste lub kredytowane wynagrodzenie podlegające obowiązkowi składkowemu za poprzedni rok składkowy w wysokości co najmniej 20-krotności kwoty tygodniowego podstawowego wynagrodzenia podlegającego obowiązkowi składkowemu
  • zasiłek wynosi 80% wynagrodzenia
  • zwolnienia lekarskie wypisują uprawnieni lekarze
  • na Cyprze honorowane są także zwolnienia wystawione przez lekarzy z innych krajów Unii Europejskiej (szczegóły tutaj)

Świadczenie z tytułu macierzyństwa wypłacane jest kobietom zatrudnionym lub prowadzącym działalność na własny rachunek przez okres 18 tygodni, rozpoczynający się między szóstym a drugim tygodniem poprzedzającym wyznaczony termin porodu. Aby uzyskać świadczenie musisz:

 • być objęta ubezpieczeniem przez co najmniej 26 tygodni i do dnia uzyskania prawa do świadczenia z tytułu macierzyństwa opłacić składki na ubezpieczenie podstawowe w wysokości co najmniej 26-krotności tygodniowej kwoty podstawowego wynagrodzenia podlegającego obowiązkowi składkowemu
 • mieć opłacone lub zrównoważone ubezpieczenie za odpowiedni rok składkowy w wysokości co najmniej 20-krotności kwoty tygodniowego podstawowego wynagrodzenia podlegającego obowiązkowi składkowemu

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest pracownikom w wieku od 16 do 63 lat. Osoby niespełniające warunków ubezpieczenia nie są uprawnione do świadczenia z tytułu bezrobocia. Wnioskodawca musi spełnić następujące warunki ubezpieczenia:

  • musi być objęty ubezpieczeniem przez co najmniej 26 tygodni do dnia utraty pracy,
  • opłacać ubezpieczenie podstawowe do dnia utraty pracy w wysokości równej co najmniej 26-krotności tygodniowej kwoty podstawowego wynagrodzenia podlegającego obowiązkowi składkowemu
  • musi mieć opłacone lub zrównoważone ubezpieczenie za odpowiedni rok składkowy w wysokości co najmniej 20-krotności kwoty tygodniowego podstawowego wynagrodzenia podlegającego obowiązkowi składkowemu
  • zasiłek wynosi 60% średniego wynagrodzenia za rok poprzedni (podawanego przez pracodawcę w formularzu rejestracji) od którego opłacone są składki ubezpieczeniowe

Zasiłki rodzinne składają się ze świadczenia podstawowego i uzupełniającego. Do zasiłku uprawnione są rodziny mieszkająca na stałe na Cyprze przez trzy kolejne lata i posiadające co najmniej jedno dziecko z prawem do świadczenia podstawowego, pod warunkiem, że jej członkowie mieszkają razem.

Rodziny, których niezamężne/nieżonate dzieci mieszkają w domu rodzinnym, mają prawo do zasiłku w następujących przypadkach:

 • do ukończenia 18 lat;
 • do ukończenia 19 lat, jeżeli uczęszczają do szkoły średniej;
 • do ukończenia 21 lat dla mężczyzn, jeżeli odbywają służbę wojskową (gwardia narodowa);
 • w wieku od 18 do 25 lat dla mężczyzn, jeżeli odbywają służbę w gwardii narodowej i uczą się w trybie dziennym;
 • w wieku od 18 do 23 lat dla kobiet, jeśli uczą się w trybie dziennym;
 • niezależnie od wieku, jeżeli nie są w stanie utrzymać się ze względu na niepełnosprawność fizyczną lub intelektualną.

Rodzinie przysługuje świadczenie podstawowe, jeżeli jej łączny roczny dochód brutto nie przekracza kwoty 49000€ (w przypadku rodzin z jednym dzieckiem pozostającym na utrzymaniu) lub 99000€ (w przypadku rodzin z dwójką, trójką i czwórką dzieci pozostających na utrzymaniu). W przypadku rodzin z więcej niż czworgiem dzieci górna granica dochodu jest podwyższana o 10000€ na każde dodatkowe dziecko.

Poza górną granicą dochodu obowiązuje kryterium majątkowe; prawo do zasiłku rodzinnego na dziecko nie przysługuje, jeżeli łączna wartość składników majątku rodziny, w tym nieruchomości, akcji, udziałów, obligacji i papierów wartościowych, przewyższa 1200000€.

W przypadku rodzin z jednym dzieckiem świadczenie podstawowe wynosi 420€ rocznie. Świadczenie uzupełniające w wysokości 105€ rocznie jest wypłacane rodzinom z rocznym dochodem nieprzekraczającym 19500€ oraz w wysokości 50€ rocznie rodzinom z rocznym dochodem od 19500€ do 39000€ . Rodziny z dwojgiem dzieci otrzymują świadczenie podstawowe w wysokości 840€ rocznie. Świadczenie uzupełniające w wysokości 420€ rocznie jest wypłacane rodzinom z rocznym dochodem nieprzekraczającym 19500€ . Rodziny uzyskujące roczny dochód w wysokości od 19500€ do 39000€ mogą otrzymać dodatek w wysokości 310€ rocznie.

Rodziny z trojgiem dzieci otrzymują świadczenie podstawowe w wysokości 840€ na dziecko rocznie. Ponadto rodziny takie otrzymują świadczenie uzupełniające w wysokości 315€ na dziecko rocznie, jeżeli ich roczny dochód nie przekracza 19500€ , oraz w wysokości 260€ na dziecko rocznie, jeżeli ich roczny dochód wynosi od 19500€ do 39000€ .

Rodziny z czworgiem i więcej dzieci otrzymują świadczenie podstawowe w wysokości 1390€ na dziecko rocznie. Świadczenie uzupełniające w tym przypadku wynosi 460€ na dziecko rocznie dla rodzin z rocznym dochodem nieprzekraczającym 19500€ oraz 290€ na dziecko rocznie dla rodzin z rocznym dochodem w wysokości od 19500€ do 39000€ . Aby otrzymać zasiłek rodzinny na dziecko w danym roku, rodzina musi złożyć początkowy wniosek nie później niż 31 grudnia danego roku.

Zasiłek na dzieci jest wypłacany co miesiąc rodzinom z trojgiem lub więcej oraz jeden raz na koniec roku rodzinom z jednym lub dwojgiem dzieci.

Zasiłek dla samotnych matek. Z dniem 1 lipca 2012 roku wprowadzono nowy zasiłek dla osób samotnie wychowujących dzieci, a jego kryteria kwalifikujące są takie same jak dla zasiłku na dzieci. Chcąc uzyskać zasiłek dla osób samotnie wychowujących dzieci w danym roku, rodzina musi złożyć wniosek nie później niż 31 grudnia danego roku. Poniżej podano kwoty zasiłku dla osób samotnie wychowujących dzieci uzależnione od wysokości łącznego dochodu brutto rodziny:

 • do 39 000€ : 200€ na dziecko miesięcznie,
 • 39 000,01€ – 49 000€ : 180 EUR na dziecko miesięcznie,
 • 49 000,01€ – 59 000€ : 160 EUR na dziecko miesięcznie,
 • 59 000,01€ – 69 000€ : 140 EUR na dziecko miesięcznie,
 • 69 000,01€ – 79 000€ : 120 EUR na dziecko miesięcznie,
 • 79 000,01€ – 89 000€ : 100 EUR na dziecko miesięcznie.

Czas oczekiwania na wypłatę zasiłków jest bardzo długi. Pierwsze zasiłki są wypłacane po 6-8 tygodniach od momentu złożenia wszystkich wniosków.
Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading