Nowe przepisy rozwiążą psie problemy?

Granica wieku dla osób, które mogą posiadać psa, zostanie zwiększona z 16 do 18 lat. Poprawiona ustawa o psach będzie bezlitosna dla nieodpowiedzialnych właścicieli psów.

Od trzech lat Służby Weterynaryjne przygotowują ostateczne przepisy dotyczące psów. Po długich konsultacjach społecznych, podczas których otrzymano dużą liczbę pisemnych sugestii i komentarzy od obywateli i agencji ostateczna forma tekstu, który będzie omawiany w Parlamencie ma przyjąć nazwę Ustawa o psach(poprawka) z 2022. 

Proponowana legislacja wprowadza między innymi bardziej bezpośrednie procedury skazywania, które pozwolą na pozasądowe rozstrzyganie przestępstw i będą działać jako środek odstraszający, promujący odpowiedzialne posiadanie psów i ograniczający ogromny problem bezpańskich psów. 

Projekt ustawy wprowadza również usprawnienia w innych ważnych kwestiach określonych w obowiązującej ustawie, takich jak procedura uzyskiwania licencji na posiadanie psa, znakowanie i rejestracja psów oraz przenoszenie własności zwierzęcia, zarządzanie bezpańskimi psami z naciskiem na ich adopcję i skuteczniejsze zarządzanie sytuacjami kryzysowymi z udziałem niebezpiecznych psów.

Poprzez wprowadzenie pozasądowych procedur ugodowych, możliwe będzie nakładanie kar, których głównym celem będzie zmniejszenie ogromnego problemu bezpańskich psów. Proponowana ustawa dotyczy i dotyka obywateli głównie w zakresie wprowadzenia przepisów o pozasądowym rozstrzyganiu wykroczeń związanych z wymogami ustawodawstwa dotyczącego odpowiedzialnego posiadania psów i które będą funkcjonować zarówno jako kara dla przestępców, ale także jako środek odstraszający. 

Mając na celu wzmocnienie odpowiedzialnego posiadania psa, granica wieku dla osób, które mogą posiadać psa, została zwiększona z 16 do 18 lat. 

Projekt ustawy w swojej ostatecznej formie został przygotowany w porozumieniu ze Związkiem Gmin  które reprezentują lokalne władze samorządowe, które mają podstawowe kompetencje w zakresie wdrażania ustawy o psach, ale także z Ministrem Spraw Wewnętrznych, który ponosi polityczną odpowiedzialność za Prawo.

Jeśli chodzi o roczne opłaty za pozwolenie na posiadanie psa, na podstawie proponowanego ustawodawstwa, na podstawie decyzji właściwego organu, ustala się je na 5 euro dla psów kastrowanych i od 10 do 30 euro dla psów niewykastrowanych.

Za posiadanie psa bez licencji kara wynosi 200 euro, natomiast za posiadanie psa bez oznaczenia i wpisu do Rejestru Dyrektora Służb Weterynaryjnych nakłada się taką samą dodatkową kwotę 200 euro. 

W przypadku sprzedaży lub oddania psa innej osobie przed zakończeniem procesu przekazania, zostanie nałożona kara w wysokości 100 euro. 

Interesujący jest również pozasądowy sposób poświadczenia zgonu lub utraty psa. W przypadku nieprzedstawienia aktu zgonu przez zarejestrowanego lekarza weterynarii w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia śmierci psa, nakładana jest grzywna w wysokości 100 euro. 

Karę w wysokości 50 euro zapłacą właściciele psów, którzy nie umieszczają przy wejściu do rezydencji lub nieruchomości znaku ostrzegawczego, któremu musi towarzyszyć zdjęcie psa. Gdy pies znajduje się poza terenem właściciela i właściwy organ stwierdzi, że jest niebezpieczny lub gdy właściwy organ stwierdzi, że powoduje dokuczliwe szczekanie, ustalona kara wynosi 200 euro. 

Za przebywanie psa w warunkach stwarzających zagrożenie dla zdrowia publicznego kara pozasądowa sięga 200 euro, a taką samą grzywnę nakłada się w przypadku niepodjęcia niezbędnych środków zapobiegających jego ucieczce lub porzuceniu. 

Kara w wysokości 200 euro będzie również nakładana za umieszczenie psa na terenie nienależącym do właściciela. Kara zostanie podwyższona i wynosi 300 euro dla osoby, która pozwala swojemu psu poruszać się swobodnie po drodze publicznej lub w dowolnym miejscu publicznym bez przywiązania na smyczy lub w miejscu należącym do innej osoby bez jego zgody.

W wysokości 300 euro grzywna została ustalona dla tych, którzy nie usuną psiego kału na jakiejkolwiek ulicy lub w okolicy. 

Za przetrzymywanie psa w części wspólnej budynku mieszkalnego kara sięga 200 euro. 

Grzywna w wysokości 100 euro została ustalona dla tych, którzy posiadają psa w wieku powyżej dwóch miesięcy bez obroży z numerem rejestracyjnym i numerem telefonu właściciela. Ponadto za niepoinformowanie kierownika i właściwego organu o jakiejkolwiek zmianie danych kontaktowych i adresu zamieszkania ich samych lub ich psów w ciągu 10 dni od dnia zmiany, grozi grzywna w wysokości 100 euro.

Za posiadanie, import lub handel psem należącym do jednej z niebezpiecznych ras o cechach bojowych (Pit Bull Terrier lub American Pit Bull, Japanese Tossa, Dogo Argentino, Fila Brazileiro) i który nie został zgłoszony jako taki właściwemu organowi , nałożona pozasądowa grzywna sięga 1000 euro. 

Zabronione jest również posiadanie, hodowanie, hodowanie, sprzedawanie, reklamowanie, wymiana lub wystawianie na sprzedaż niebezpiecznych ras psów z grzywną sięgającą 1000 euro. 

Karę w wysokości 2000 euro wymierzono właścicielom, którzy wyprowadzają psa należącego do niebezpiecznych ras bez kagańca lub bez smyczy. 

Za nieprzestrzeganie wymogów regulujących obrót, import, dystrybucję, dostarczanie i umieszczanie chipów, kara została ustalona na 1000 euro.

No to kary mamy ustalone. Ustwa w drodze. Teraz tylko pytanie, kto tego wszystkiego będzie pilnował?


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!