Jemy pestycydy i antybiotyki

Badania cypryjskich badaczy są przerażające: prawie 60% żywności zawiera pestycydy a 6% mięsa antybiotyki

Cypryjskie służby stwierdziły w opublikowanym raporcie, że 60% próbek spożywanych przez nas produktów zawiera pestycydy, ale tylko 6,8% jest poza prawem. Nie zmienia to jednak faktu, że praktycznie we wszystkim co zjadamy była domieszka chemiczna.

Z wyników wynika, że tylko 4,5% żywności trafiło na rynek i w konsekwencji trafił na nasze talerze, a to dlatego, że duży procent żywności zawierał pestycydy (w ilościach przekraczających dopuszczalne zgodnie z przepisami) i przeszły kontrolę przed wprowadzeniem na rynek. 

Ważne jest to, że produkty importowane są sprawdzane przed wprowadzeniem na rynek, w przeciwieństwie do produktów lokalnych, które nie są sprawdzane lub nie są sprawdzane w tak dużym zakresie.

Podczas kontroli wykryto także niezatwierdzone pestycydy, które najwyraźniej uznano za bardziej szkodliwe od zatwierdzonych. Co ciekawe w 45% próbek wykryto więcej niż dwa pestycydy.

Warto podkreślić, że jak wynika z raportu za rok 2022, łącznie przebadano pod kątem obecności pestycydów 732 próbki. Ogólna liczba przebadanych parametrów próbek roślin wynosi 188 870.

W 2022 r. w 59,2% zbadanych próbek stwierdzono wykrywalne pestycydy, a odsetek niezgodności z dopuszczalnymi przepisami wyniósł 6,8%.” – napisano

W dalszej części sprawozdania wyjaśniono, że znaczna ilość dotyczy próbek z przywozu, które nie trafiły na rynek, ponieważ pobieranie próbek przeprowadzono w punktach wejścia – wstrzymano do sprzedaż do czasu zakończenia analiz.

Procent odchyleń w stosunku do próbek wprowadzonych na rynek wynosi 4,5%. W 18 przypadkach odstępstw właściwy organ wydał ostrzeżenie w systemie szybkiej informacji w zakresie żywności i pasz RASFF. 

Jeżeli chodzi o próbki pochodzenia zwierzęcego, w 2022 r. zbadano 159 próbek (tkanka mięśniowa, tłuszcz, wątroba, ryby, mleko, miód i jaja w ramach krajowego programu kontroli) i analizy wykazały, że w 15 próbkach miodu oznaczono pozostałości pestycydów.

W roku 2022 badania próbek produktów pochodzenia zwierzęcego na obecność pozostałości leków weterynaryjnych przeprowadzono na 1426 próbkach dla 41 010 parametrów w różnych kategoriach produktowych.

W raporcie wspomniano także o polipragmazji, czyli jednoczesnej obecności dwóch lub większej liczby pestycydów w tej samej próbce. W roku 2022 polipragmazja występowała w 45% próbek i utrzymywała się w przybliżeniu na tym samym poziomie co analogiczny odsetek w roku 2021.

Co ważne 52,7% próbek z polipragmazacją dotyczyło produktów z rynku krajowego, 30,5% dotyczyło produktów obcych krajach, reszta dotyczyła próbek z krajów UE.

Należy zauważyć, że w 2022 r. wykryto dziewięć próbek pozytywnych na obecność antybiotyków ze 140 próbek zbadanych na obecność sulfonamidów w wieprzowinie, z czego tylko trzy były niezgodne z przepisami. Powyższe próbki obejmują 26 próbek prosiąt, które zostały zbadane w ramach specjalnego krajowego programu kontroli prosiąt na obecność substancji przeciwdrobnoustrojowych.

Wiemy co jemy? raczej nie.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!