Co trzeba wiedzieć o karcie EKUZ?

Karta EKUZ – lepiej ją ze sobą zabrać w podróż po Europie. Wyjaśniamy o co z nią chodzi.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to bezpłatna karta zapewniająca dostęp do niezbędnej opieki medycznej podczas tymczasowego pobytu obywateli Europy w jednym z 27 krajów Unii Europejskiej (UE), Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, na takich samych warunkach i po takich samych kosztach (w niektórych krajach bezpłatnie), jak ubezpieczeni w tym kraju. Świadczenia objęte ubezpieczeniem obejmują świadczenia związane z sytuacjami nadzwyczajnymi/nagłymi, chorobami przewlekłymi lub istniejącymi wcześniej, a także ciążą i porodem.

Zgodnie z rozporządzeniami Komisji Europejskiej nr 883/2004 i 987/2009 pojęcie „niezbędnej opieki” jest koncepcją elastyczną, którą ocenia się indywidualnie dla każdego przypadku, biorąc pod uwagę kryteria medyczne, takie jak nagłe przypadki medyczne i długość planowanego pobytu osoby dotkniętej chorobą. Pojęcie „pobytu czasowego” definiuje się jako okres, w którym osoba przebywa w innym miejscu niż to, w którym zwykle przebywa, o ile nie przenosi ona tam ośrodka swoich zainteresowań/zainteresowań, np. studenci, pracownicy delegowani, emeryci, którzy spędzają część roku w państwie członkowskim innym niż to, w którym mają miejsce zwykłego pobytu). Pełny tekst Regulaminu znajduje się pod poniższym linkiem:https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6481&langId=en

Posiadacze kart muszą być ubezpieczeni lub objęci państwowym systemem zabezpieczenia społecznego w dowolnym państwie członkowskim UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii. Karta wydawana jest przez krajową placówkę ubezpieczenia zdrowotnego, w której wnioskodawca jest ubezpieczony i która odpowiada za pokrycie kosztów jego opieki zdrowotnej.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego:

  1. nie zastępuje ono ubezpieczenia podróżnego. Nie obejmuje prywatnej opieki zdrowotnej, wydatków takich jak bilet powrotny do kraju pochodzenia czy utrata/kradzież mienia,
  2. nie pokrywa wydatków, jeżeli osoba podróżuje specjalnie w celu leczenia,
  3. nie gwarantuje bezpłatnego świadczenia usług . Ponieważ systemy opieki zdrowotnej w każdym kraju różnią się, usługi świadczone bezpłatnie w jednym kraju mogą nie być świadczone bezpłatnie w innym.

Ograniczenia w korzystaniu z EKAA

  1. Obywatele krajów trzecich nie mogą korzystać ze swojego ECA w celu leczenia w Danii, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii, chyba że są uchodźcami zamieszkującymi w państwie członkowskim UE lub są objęci ubezpieczeniem jako członkowie rodziny obywatela UE.
  2. EKAA nie gwarantuje ratowania i repatriacji swojego właściciela. Odrębne ubezpieczenie wymagane jest, aby posiadacz mógł wrócić do swojego kraju po ciężkiej chorobie lub nieszczęśliwym wypadku podczas pobytu w innym kraju UE.
  3. EKAA nie pokrywa kosztów prywatnej opieki zdrowotnej. Można go używać wyłącznie w ramach opieki zdrowotnej oferowanej przez podmioty będące częścią systemu publicznego.
  4. EKAA nie obejmuje leczenia planowanego w innym kraju UE.

Wszyscy mieszkańcy Republiki Cypryjskiej objęci powszechnym systemem opieki zdrowotnej (GESY) są beneficjentami Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta wydawana jest w lokalnych Punktach Obsługi Obywateli oraz w Oddziałach Okręgowych Departamentu Usług Pocztowych.

W przypadku mieszkańców Polski karty wydają wszystkie oddziały NFZ

W przypadku wniosków o zwrot kosztów leczenia należy kontaktować się z: Υπουργείο Υγείας Τομέας Ταυτοτήτων Νοσηλείας, Προδρόμου 1 & Χείλωνος 17, 1448 Λευκωσία, Tel.: +357 22 605349, e-mail: sstratis@moh.gov.cy

W przypadku zwrotu kosztów leczenia dla posiadaczy kart wydanych w Polsce należy kontaktować się z CUW w Gorzowie Wielkopolskim – Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ, Ul. Pionierów 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading